Groen, Milieu en LeefbaarheidRuimtelijke ordeningVerkeer en Veiligheid

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
 

Doelstelling

De ruimtelijke kwaliteit van de wijk te bewaken en zo mogelijk te verbeteren.

 

Lopende zaken/actueel

Het terrein aan de Arnhemsestraatweg 103, waar de bouw van een kantoorgebouw niet door gaat, staat te koop.
Bij een nieuwe invulling zal er uitdrukkelijk rekening moeten worden gehouden met een goede inpassing in de omgeving, met de
aanbevelingen uit het rapport pArk 12.

Voor het naastliggende terrein Arnhemsestraatweg 101A, een deel van de voormalige buitenplaats Rozenhagen, wordt het bestemmingsplan
herzien om de bouw van een woonhuis mogelijk te maken. De zichtbaarheid van het terrein met de vijver wordt verbeterd.

Het terrein van het voormalige Vitens gebouw aan de Arnhemsestraatweg 29 staat te koop.
Bij een nieuwe invulling zal het behoud van het kunstwerk ‘De Bron’ van Piet Slegers grote aandacht moeten hebben.

Het perceel Waldeck Pyrmontlaan 1 van de voormalige Villa Flora is verkocht.
We houden de plannen voor een nieuwe invulling in de gaten.

Ook volgen we de nieuwe bestemming van het pand aan de Schonenbergsingel 1.

 

Werkwijze

We houden ons op de hoogte van zo mogelijk alle ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening die zich in onze wijk (gaan) voordoen.  

We onderhouden contacten met alle relevante partijen die invloed (kunnen) hebben op de ruimtelijke kwaliteit van onze wijk.
Zoals o.a. gemeentelijke en andere (semi) overheidsinstanties, woningcorporaties, projectontwikkelaars/aannemers en makelaars.

We nemen actief deel aan discussies met o.a. de gemeente over onderwerpen als welstandsbeleid, structuurvisie, woonvisie en bestemmingsplannen en leveren zo nodig commentaar op dergelijke beleidsplannen.

We rapporteren over onze activiteiten in de nieuwsbrief en op de website, en informeren betrokken leden direct via e-mail of telefoon.

 

De werkgroep Ruimtelijke Ordening is bereikbaar via:

 RuimtelijkeOrdening@Daalhuizen-Velp.nl

of

Theo van der Hoeven, Coördinator
Waldeck Pyrmontlaan 24
026-3636125
Velp
TheovanderHoeven@Daalhuizen-velp.nl


Ko Kooman
Schonenbergsingel 26
026-3610071
Velp
KoKooman@hetnet.nl


Jan Schuuring
Schonenbergsingel 20
6881 NR Velp
026-3620930
Velp
JanSchuuring@Daalhuizen-Velp.nl